Témy a učivo pre 9. ročník

Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel

Pytagorova veta

Ihlan, valec, kužeľ, guľa, ich objem a povrch

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou

Podobnosť trojuholníkov

Štatistika

Grafické znázorňovanie závislostí

Bonusové úlohy (nad rámec ŠVP pre šikovných žiakov)

Loading...