Čo je VedoMAT?

☑ Online zbierka úloh, cvičení a príkladov z predmetu MATEMATIKA pre žiakov na 2. stupni základnej školy.

☑ Obsahuje úlohy na precvičovanie učiva, zoradené v tematických celkoch, s ktorými sa žiaci stretnú v jednotlivých ročníkoch – od 5. až po 9. ročník základnej školy, resp. v príslušných ročníkoch osemročných gymnázií.

☑ Je vytvorený v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základných škôl.

☑ Navyše obsahuje aj bonusové úlohy nad rámec ŠVP.

Prečo práve VedoMAT?

VedoMAT uľahčuje učiteľom opakovanie učiva, aj domácu prípravu žiakov, ponúka množstvo úloh a cvičení, ktoré umožňujú precvičovanie a teda zlepšovanie sa v matematických operáciách v základnej škole.

Čo všetko dokáže VedoMAT?

☑ Je využiteľný ako vo vyučovacom procese, tak aj pri domácej príprave na vyučovanie.

☑ Príklady, úlohy a cvičenia sú dostupné online – žiak nepotrebuje k ich riešeniu žiadne ďalšie materiály, prístup k nim má kedykoľvek potrebuje.

☑ Opakované precvičovanie pomáha ľahšie si získané vedomosti upevniť.

☑ Žiak po vypracovaní úlohy ihneď zistí, či je jeho riešenie správne. Ak nie je, dostane vysvetlenie, radu aj s postupom, ako úlohu správne vyriešiť.

☑ Učiteľ má možnosť si pri každom žiakovi overiť výsledky a priebeh jeho práce. Vidí, koľko času žiak pri jednotlivých témach strávil, koľko úloh mu zostáva a aké má výsledky – tie sú automaticky vyhodnotené. Na základe výsledkov určí, či žiak učivo ovláda, prípadne v čom sú jeho medzery.

☑ Učiteľ má tiež možnosť žiakom zadávať a kontrolovať domáce úlohy, čo šetrí jeho čas.

Loading...