Témy a učivo pre 8. ročník

Kladné a záporné čísla, počtové výkony s celými a desatinnými číslami, racionálne čísla

Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholník

Premenná a výraz

Kruh, kružnica

Hranol

Pravdepodobnosť, štatistika

Bonusové úlohy (nad rámec ŠVP pre šikovných žiakov)

Loading...