Témy a učivo pre 6. ročník

Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť

Desatinné čísla a operácie s desatinnými číslami

Obsah štvorca, obdĺžnika a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky času, dĺžky, objemu, rýchlosti a plochy

Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov

Kombinatorika v kontextových úlohách

Bonusové úlohy (nad rámec ŠVP pre šikovných žiakov)

Loading...