Vedomat je určený pre II. stupeň základných škôl. Momentálne je voľne dostupný pre predmet matematika.

Vedomat pre učiteľa

Vedomat je digitalizovaný pracovný zošit vytvorený v súlade so slovenským kurikulom. Vedomat nevylučuje, ale práve naopak, podporuje používanie papieru, pera a iných učebných pomôcok a materiálov.

 

 

Efektívne vyučovanie

Jednoduchý ovládací panel Vedomatu učiteľovi umožní jednoducho a bezproblémovo viesť hodinu, zadávať domáce úlohy s automatickými opravami chýb, kontrolovať obsah podľa slovenského kurikula a prezrieť si reporty o práci a úspešnosti svojich žiakov alebo aj celých tried.

Učiteľ v reálnom čase sleduje, ktorí žiaci pracujú na úlohách, ktorí nepracujú a ktorí sú na iných stránkach.

Takto má učiteľ všetko jednoducho pod kontrolou!

Zadávanie domácich úloh

Vedomat uľahčuje učiteľom prácu s domácimi úlohami. Učitelia môžu zadávať rôzne úlohy jednotlivcom alebo jednotne celej triede.

Vedomat môžu žiaci používať na vyučovaní alebo doma, na akomkoľvek počítači, laptope alebo tablete pripojenom na internet. Učitelia môžu vytvárať a monitorovať úlohy bez toho, aby vôbec vstúpili do počítačovej učebne.

Reporty o priebehu vyučovania

Vedomat tiež poskytuje učiteľom cenný náhľad vo forme reportov o činnosti žiakov a analýzy jednotlivcov, ale aj celých tried.

Za použitia týchto informácií môžu učitelia na Vedomate nastaviť učebné ciele a sledovať pokrok žiakov v čase.

Reporty sa dajú jednoducho vytlačiť a učiteľ ich môže takto použiť napríklad na rodičovských združeniach, ako relevantnú informáciu pre rodičov.

Loading...