Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.vedomat.sk je spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. (ďalej len “Raabe”)

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je spoločnosť Raabe.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Ste povinní dbať na to, aby údaje, ktoré ste zadali pri registrácii alebo v inom čase, boli správne a úplné. Ste povinní nás okamžite informovať o všetkých zmenách v údajoch,  ktoré ste poskytli pri registrácii aktualizáciou osobných údajov, aby sme mohli s Vami aj naďalej efektívne komunikovať.

Pri registrácii Vašich údajov na využívanie stránky si budete musieť vytvoriť heslo. Toto heslo musí ostať dôverné a nesmiete ho zverejniť alebo zdieľať s inou osobou, aby sa zabránilo prípadnému podvodu. Ak viete o niekom alebo máte podozrenie, že ešte niekto iný pozná Vaše heslo, mali by ste nás o tom okamžite informovať. Ak má spoločnosť Raabe dôvod veriť, že pravdepodobne nastalo narušenie bezpečnosti alebo zneužitie stránky, môžeme Vás požiadať o zmenu hesla alebo pozastaviť Vaše konto.

Váš prístup na stránku a jej využívanie môže byť dočasne prerušený počas trvania technickej údržby alebo nedostupnosti systému (či už plánovanej alebo neplánovanej) následkom výpadku prúdu, zlyhania systému alebo z iných dôvodov prerušenia; a spoločnosť Raabe je tiež oprávnená, bez akéhokoľvek  záväzku voči vám, dočasne prerušiť prístup k akejkoľvek časti stránky alebo k stránke ako celku, umožniť sebe alebo dodávateľom tretích strán vykonať údržbu alebo úpravy na stránke. Spoločnosť Raabe sa snaží udržiavať stránku bezpečnú, ale ak vychádzame z podstaty internetu, nemôžeme sa zaručiť, že sa nám to podarí. Na základe toho potvrdzujete a súhlasíte, že nesiete výhradnú zodpovednosť za ochranu a zálohovanie Vášho obsahu a údajov. Spoločnosť Raabe nebude mať žiadnu zodpovednosť voči Vám za  neoprávnený prístup alebo používanie, poškodenie, odstránenie, zničenie alebo stratu obsahu alebo stratu údajov.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Raabe nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Raabe nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Raabe tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.

Technické informácie

Funkčnosť internetovej stránky

Internetová stránka www.vedomat.sk je vytvorená v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupná aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java appletov a JavaScript skriptov.

Internetová stránka je plne funkčná v aktuálnych verziách prehliadačov:
Opera
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari

Texty a obsah

Obsah internetovej stránky možno jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Zväčšenie stránok: CTRL +
Zmenšenie stránok CTRL –
100% veľkosť CTRL 0

Tlač

Súčasťou internetovej stránky je aj CSS štýl pre tlačenú verziu. Všetky podstránky sú tlačiteľné bez akýchkoľvek obmedzení štandardnými nástrojmi prehliadačov.

Tlač stránky: CTRL + P

Loading...