Ochrana osobných údajov zhromažďovaných na internetovej stránke www.vedomat.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového systému www.vedomat.sk je spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., so sídlom Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08, IČO: 35908718, DIČ: 2021907492, IČ DPH: SK2021907492, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiely Sro, vl. č. 33936/B (ďalej len “prevádzkovateľ”).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”), spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na nižšie vymedzený alebo ustanovený účel.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.vedomat.sk

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje, ktoré uvádzate pri používaní internetovej stránky:

  • pri registrácii na internetovú stránku,
  • pri objednávaní služieb v objednávkovom formulári.

ROZSAH ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri používaní internetovej stránky môžete byť vyzvaní na uvedenie týchto osobných údajov: meno, priezvisko, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, zamestnávateľ.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na údaje zhromaždené prostredníctvom tejto internetovej stránky, a nie zhromaždené v režime offline (telefonicky, poštou, faxom, …).

POUŽITIE ZHROMAŽDENÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávaní tovaru a služieb cez objednávkový formulár prevádzkovateľ používa osobné údaje len za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a objednávateľom ako kupujúcim.

Pri registrácii na internetovú stránku prevádzkovateľ používa osobné údaje na marketing, reklamu a propagáciu spoločností skupiny Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., ich produktov a služieb a iné použitie v záujme zlepšenia produktov a služieb spoločností prevádzkovateľa (napríklad prieskum trhu).

Nesúhlas na použitie niektorých vašich údajov alebo niektorým z uvedených spôsobov môžete kedykoľvek uviesť na abo@raabe.sk a my vyhovieme vašej požiadavke.

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ realizuje celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré zaisťujú bezpečnosť vašich osobných údajov pri ich vstupe, zhromažďovaní a používaní.

TRETIE STRANY A SPROSTREDKOVATELIA, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym tretím stranám okrem tých, kde je prevádzkovateľ povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad Slovenská pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní.

Osobné údaje v mene prevádzkovateľa môžu spracúvať sprostredkovatelia:
Ready For Call, s.r.o. – telemarketingové služby pre prevádzkovateľa
Jana Dandelová – odborný konzultant vzdelávania
FlexPro s.r.o. – odborný konzultant vzdelávania
REDNAK s.r.o. – odborný konzultant vzdelávania

Osobné údaje môžu byť sprístupnené príjemcom, ktorí ich ďalej nespracúvajú:
Martin Trník, mtsdcs, s.r.o. – IT prevádzkovateľa
Elall, spol. s r.o. – administrácia a vývoj CRM systému prevádzkovateľa
Benes&Karaba s.r.o. – administrácia a vývoj platformy vedomat.sk
SBA TAX k.s. – audítor prevádzkovateľa
Adaptemy, Dublin, Írsko – administrácia a vývoj softvéru app.vedomat.sk

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj zamestnancom prevádzkovateľa, za účelom vybavenia objednávky. Všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje. Prenos do tretích krajín sa uskutočňuje v rámci EÚ do krajiny Írsko.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA STRÁNKY (DOTKNUTEJ OSOBY)

Užívateľ stránky je povinný uviesť iba pravdivé a úplné údaje.

Užívateľ stránky sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.

Užívateľ stránky sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie objednávky, robí tak iba s jej súhlasom a tretia osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

Dotknutá osoba má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. A) až e) druhý až šiesty bod, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobitné údaje, môže požiadať o ich vrátanie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

SÚHLAS S POUŽITÍM ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním internetovej stránky www.vedomat.sk súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade zmeny zásad ochrany osobných údajov, budú tieto zverejnené na našej internetovej stránke na tomto mieste.

Loading...