Všeobecné obchodné a platobné podmienky na www.vedomat.sk

Objednávanie licencií na našich internetových stránkach www.vedomat.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú iba na nákup licencií (softvéru) Vedomat, prístupných on-line na stránke www.vedomat.sk
2. Obchodné a platobné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) a objednávateľa (zákazníka).
3. Prevádzkovateľom stránky www.vedomat.sk je spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08, IČO: 35908718
4. Všetky ceny na www.vedomat.sk sú konečné a sú uvádzané v tvare s DPH. Predávajúci je platcom DPH.

II. Objednávka

1. Objednávateľ objednáva a zákazník predlžuje licencie on-line na stránke www.vedomat.sk, e-mailom na info@vedomat.sk, poštou na adrese Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08 a telefonicky na čísle 02/32 66 18 50.
2. Objednávateľ má právo na bezplatné testovanie softvéru na 1 mesiac odo dňa jeho objednania pre neobmedzený počet licencií.
3. Objednávka sa považuje za záväznú dňom zaplatenia kúpnej ceny zvoleného počtu licencií a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
4. Objednávateľ svojou objednávkou tiež potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami.
5. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, právnická osoba aj IČO, počet licencií a zvoliť obdobie ich platnosti (12, 24, 36 mesiacov). Počet licencií a obdobie ich platnosti môže objednávateľ v priebehu bezplatného 1-mesačného testovania kedykoľvek zmeniť na https://vedomat.sk/upravit-licencie/
6. Predávajúci spracúva osobné údaje objednávateľa ako prevádzkovateľ internetového systému www.vedomat.sk v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na nižšie vymedzený účel. Objednávateľ dobrovoľne poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa, telefónne číslo za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi predávajúcim a objednávateľom. Predávajúci neposkytuje osobné údaje žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tých, kde je povinný poskytnúť osobné údaje podľa zákona. V mene predávajúceho spracúvajú osobné údaje sprostredkovatelia a osobné údaje môžu byť sprístupnené príjemcom a zamestnancom predávajúceho za účelom vybavenia objednávky. Objednávateľ má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Po doručení objednávky bude táto zaevidovaná v systéme predávajúceho. Objednávateľ zároveň obdrží od predávajúceho potvrdzujúci email o zaevidovaní objednávky a prístupové údaje (zákaznícke číslo a licenčný kľúč), prípadne informáciu o tom, že objednávateľ už licencie objednané má / mal a informáciu, kto ich objednal a od koho si môže prístupové údaje vyžiadať. Prístupové údaje si objednávateľ môže vyžiadať aj na info@vedomat.sk Od tohto dňa má objednávateľ právo na 1-mesačné bezplatné testovanie softvéru, v prípade, že už 1-mesačné bezplatné testovanie v minulosti nevyužil.
8. V prípade, ak objednávateľ po obdržaní potvrdzujúceho emailu zo strany predávajúceho chce objednávku zmeniť alebo doplniť, môže tak urobiť do 1 mesiaca po obdržaní potvrdzujúceho emailu a to on-line na www.vedomat.sk/upravit-licencie/, e-mailom na info@vedomat.sk alebo telefonicky na čísle 02/32 66 18 50. V prípade, že objednávateľ licencie do uplynutia 1-mesačného testovacieho obdobia nezaplatí kúpnu cenu, objednávka bude automaticky zrušená posledným dňom 1-mesačnej testovacej doby a predávajúcemu voči objednávateľovi, ani objednávateľovi voči predávajúcemu, nevznikajú žiadne záväzky.

III. Prístupové údaje (zákaznícke číslo a licenčný kľúč)

1. Objednávateľ je evidovaný v softvéry pod svojím zákazníckym číslom (zákaznícke číslo je zhodné so zákazníckym číslom platným pre zákazníka spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. na akékoľvek iné produkty a služby).
2. Objednávateľ má na základe prvej objednávky pridelený svoj jedinečný licenčný kľúč.
3. Zákaznícke číslo a licenčný kľúč sa pre jednotlivého objednávateľa už nikdy nemenia a každý užívateľ licencií objednávateľa používa tieto údaje na registráciu do softvéru.
4. V prípade, že objednávateľ už mal zaslané zákaznícke číslo a licenčný kľúč a nepamätá si ich, môže si ich kedykoľvek vyžiadať na info@vedomat.sk

IV. Dodacie podmienky

1. Licencie (softvér) ponúkané na stránke www.vedomat.sk sú prístupné on-line po zadaní prístupových údajov zaslaných elektronickou formou (na e-mailovú adresu, ktorú uviedol objednávajúci v objednávke) pri registrácii a následnom prihlásení do softvéru, prípadne po registrácii a následnom prihlásení do softvéru už existujúceho zákazníka.
2. Miestom dodania licencie je www.vedomat.sk
3. Za dodanie licencie sa považuje odoslanie prístupových údajov (zákaznícke číslo a licenčný kľúč) potrebných na registráciu do softvéru na emailovú adresu, ktorú objednávateľ uviedol v objednávke.
4. Vlastnícke právo k licencii prechádza na objednávateľa po zaplatení kúpnej ceny.

V. Platobné podmienky

1. Kúpna cena je splatná na základe zálohovej faktúry, ktorú objednávateľ obdrží na e-mailovú adresu zadanú v objednávke cez https://vedomat.sk/objednat/ alebo https://vedomat.sk/upravit-licencie/
2. Platbu možno uskutočniť bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry. Splatnosť zálohovej faktúry je 28 dní, najneskôr však v deň ukončenia bezplatnej 1-mesačnej testovacej doby.
3. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platná cena licencie bude vždy uvedená pri službe na stránke www.vedomat.sk alebo v špeciálnej marketingovej akcii predávajúceho adresovanej objednávateľovi, ktorá má vždy prednosť pred cenami zverejnenými na www.vedomat.sk,  pokiaľ je to pre objednávateľa výhodnejšie v súlade s podmienkami špeciálnej marketingovej akcie.
4. Iné podmienky splatnosti faktúry a termínov dodania licencií môžu byť dohodnuté na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej predávajúcemu e-mailom alebo poštou. Predávajúci má právo žiadosti objednávateľa nevyhovieť. Iné podmienky splatnosti faktúry a termínov  dodania sú platné len po ich písomnom akceptovaní zo strany predávajúceho.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ sa môže kedykoľvek počas 1-mesačnej testovacej doby rozhodnúť, že o licenciu nemá záujem a zálohovú faktúru nezaplatí. Objednávateľ nie je povinný informovať predávajúceho o zrušení objednávky. Objednávka bude zrušená automaticky dňom uplynutia 1-mesačnej testovacej doby.
2. Existujúci zákazník môže odstúpiť od zmluvy až po uplynutí doby platnosti zaplatených licencií, a to tak, že nepredĺži ich platnosť zaplatením kúpnej ceny na ďalšie obdobie. Existujúci zákazník nie je povinný o tom informovať predávajúceho. Prístup do softvéru bude automaticky zablokovaný po uplynutí platnosti licencií.

VII. Predĺženie platnosti licencií

1. Existujúci zákazník môže kedykoľvek navýšiť počet licencií a / alebo predĺžiť dobu ich platnosti. Môže tak urobiť on-line na stránke www.vedomat.sk, e-mailom na info@vedomat.sk, poštou na adrese Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08 a telefonicky na čísle 02/32 66 18 50.
2. Predávajúci informuje zákazníka o uplynutí platnosti licencií prostredníctvom emailu, ktorý zákazník zadal pri ich objednaní.
3. V prípade, že zákazník platnosť licencií nepredĺži, prístup do softvéru mu bude automaticky zablokovaný a to dňom uplynutia platnosti zakúpených licencií. Zákazník sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že si licencie zakúpi opäť.

VIII. Reklamácie

1. Reklamovať možno len softvér objednaný a zaplatený u predávajúceho.
2. Softvér je registrovaný priamo na objednávateľa (zákazníka) a takýto tovar nie je možné vrátiť.
3. Záruka sa vzťahuje len na funkčné chyby a iné nedostatky softvéru na strane predávajúceho, ktoré znemožňujú jeho riadne užívanie zo strany objednávateľa (zákazníka).
4. Záruka sa nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá za nevhodné a nedostatočné technické podmienky na strane objednávateľa (zákazníka), a to najmä, pomalý a slabý internet, neaktuálny alebo nevhodný internetový prehliadač, prípadne iné technické nedostatky. Predávajúci má za to, že dostatočne informuje objednávateľa (zákazníka) o technických požiadavkách na softvér na https://vedomat.sk/pravne-a-technicke-informacie/ a súčasne objednávateľ má možnosť testovať softvér 1-mesiac a overiť si tak jeho funkčnosť pri jeho existujúcich technických podmienkach.

IX. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

1. Objednávateľ – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na abo@raabe.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

X. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením alebo oznámením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné a platobné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Ochrana osobných údajov

Tieto Obchodné a platobné podmienky vstupujú do platnosti od 01.09.2017.

Loading...