Vedomat je určený pre II. stupeň základných škôl. Momentálne je dostupný pre predmet matematika.

Vedomat pre učiteľa

Vedomat je digitalizovaný pracovný zošit vytvorený v súlade so slovenským kurikulom prehľadne usporiadaným do pamäťových máp. Vedomat nevylučuje, ale práve naopak, podporuje používanie papieru, pera a iných učebných pomôcok a materiálov.

Vedomat využíva adaptívny učebný nástroj, ktorý presne profiluje stav vedomostí každého žiaka. Vedomat následne využíva tieto informácie na to, aby každému žiakovi poskytoval personalizovaný obsah, založený na jeho jedinečných učebných potrebách.

 

Výhody Vedomatu

Slovenské kurikulum

Vedomat je založený na medzinárodných skúsenostiach a je plne prispôsobený slovenským učebným osnovám. Obsah bol vytvorený a adaptovaný slovenskými odborníkmi na daný predmet.

Adaptívne učenie

Vedomat je založený na metóde adaptívneho učenia. Na metóde, ktorá prináša riešenie pre každého žiaka, bez ohľadu na jeho možnosti a schopnosti. Vedomat je preto osvedčený nástroj na inklúziu.

Manažment triedy

Sledovanie práce jednotlivého žiaka a zároveň celej triedy, okamžité hodnotenie žiakov a zadávanie domácich úloh pomáhajú učiteľovi napredovať v učebnej látke s každým žiakom a dodržiavať učebné plány.

Efektívne vyučovanie

Jednoduchý ovládací panel Vedomatu učiteľovi umožní jednoducho a bezproblémovo viesť hodinu, zadávať domáce úlohy s automatickými opravami chýb, kontrolovať obsah podľa slovenského kurikula a prezrieť si reporty o práci a úspešnosti svojich žiakov alebo aj celých tried.

Učiteľ v reálnom čase sleduje, ktorí žiaci pracujú na úlohách, ktorí nepracujú a ktorí sú na iných stránkach.

Takto má učiteľ všetko jednoducho pod kontrolou!

Zadávanie domácich úloh

Vedomat uľahčuje učiteľom prácu s domácimi úlohami. Systém automaticky sleduje a opravuje úlohy, ktoré zadávajú svojim žiakom. Tieto úlohy si systém generuje sám, po tom, ako učiteľ rozhodne, na ktorých oblastiach by mali žiaci pracovať.

Učitelia môžu zadávať rôzne úlohy jednotlivcom alebo jednotne celej triede.

Vedomat môžu žiaci používať na vyučovaní alebo doma, na akomkoľvek počítači, laptope alebo tablete pripojenom na internet. Učitelia môžu vytvárať a monitorovať úlohy bez toho, aby vôbec vstúpili do počítačovej učebne.

Reporty o priebehu vyučovania

Vedomat tiež poskytuje učiteľom cenný náhľad vo forme reportov o činnosti žiakov a analýzy jednotlivcov, ale aj celých tried.

Za použitia týchto informácií môžu učitelia na Vedomate nastaviť učebné ciele a sledovať pokrok žiakov v čase.

Reporty sa dajú jednoducho vytlačiť a učiteľ ich môže takto použiť napríklad na rodičovských združeniach, ako relevantnú informáciu pre rodičov.

Pamäťové mapy kurikula

Obrázky pamäťových máp znázorňujú, ako sú organizované koncepty v rámci témy. Všetky koncepty a otázky sú usporiadané podľa slovenského kurikula, čo znamená, že kedykoľvek žiak pracuje s Vedomatom, pracuje na otázkach, ktoré sú relevantné pre nastavenú výučbu.

Loading...